Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57031
Title: Khảo sát các từ cổ trong ba văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỷ XVII
Authors: Vũ, Đức Nghiệu
Keywords: từ cổ,chữ Quốc ngữ,
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Vũ, Đ. N. (2010). Khảo sát các từ cổ trong ba văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỷ XVII. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 26, 183-197.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Bài này khảo sát những từ cổ được dùng trong ba văn bản được viết bằng chữ quốc ngữ thế kỉ XVII: thư của Igesico Văn Tín gửi Marini, viết ngày 12-9-1659, thư của Bento thiện gửi Marini, viết ngày 25-10-1659, văn bản nói về Lịch sử nước Annam cũng do B. Thiện soạn thảo khoảng đầu hoặc giữa năm 1659, gửi cho Marini. Các kết quả chính thu được là như sau: - Trong vốn từ được dùng ở ba văn bản nói trên, có 45 từ nay đã là từ cổ, bao gồm: 27 thực từ (gồm cả những từ vẫn còn trong tiếng Việt ngày nay, nhưng vào thế kỉ XVII chúng được dùng với nghĩa cổ, nay không còn sử dụng nữa) và 18 hư từ. - Trong 18 hư từ nêu trên, nếu xét về mặt chức năng của chúng, có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn: + Phô (chỉ có một từ này) chuyên đứng trước danh từ + Thay thảy (chỉ có một từ này) chuyên đứng cuối danh ngữ. + Hằng, hầu, một, những chuyên đứng trước động từ. + Cùng, liên, đoạn chuyên đứng sau động từ hoặc cuối động ngữ. + Bằng1, bằng2, như bằng, bởi, chăng, dù mà, song le, ví bằng không phải là những yếu tố chuyên dụng có vị trí phân bố ổn định trong danh ngữ hoặc động ngữ. + Ru (chỉ có một từ này) là tiểu từ tình thái nghi vấn luôn đứng ở cuối câu. - Chúng tôi đã phân tích, chỉ ra các đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp của các từ nêu trên đây để góp phần tìm hiểu hệ thống từ vựng tiếng Việt thế kỉ XVII nói chung, các từ cổ thế kỉ XVII nói riêng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57031
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1703-1-3294-1-10-20160829.pdf
  • Description : 
  • Size : 226 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.