Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57040
Title: Các yếu tố tinh thần trong quyền lực của quốc gia
Authors: Hoàng, Khắc Nam
Keywords: yếu tố tinh thần, quyền lực của quốc gia
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Hoàng, K. N. (2010). Các yếu tố tinh thần trong quyền lực của quốc gia. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 26, 221-229.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Quyền lực quốc gia là sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Do sự phát triển của quan hệ quốc tế cả về lý luận lẫn thực tiễn, quyền lực đã được bổ sung thêm các yếu tố tinh thần. Đó là những yếu tố phi vật chất, vô hình nhưng có thể làm tăng giảm sức mạnh của quốc gia. Các yếu tố đó là sự đoàn kết dân tộc, tư tưởng, uy tín, văn hoá, khả năng lãnh đạo, công luận... Bài viết tìm hiểu các yếu tố tinh thần đó trên nhiều khía cạnh như khái niệm, nội dung, đặc điểm, tác động đối với quyền lực và vai trò trong quan hệ quốc tế,… Từ đó, bài viết xác định rằng các yếu tố tinh thần là thành tố cần thiết và quan trọng chứ không phải chỉ là nguồn bổ sung cho quyền lực quốc gia.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57040
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1707-1-3302-1-10-20160829.pdf
  • Description : 
  • Size : 155.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.