Nghĩa hàm ẩn và nghĩa biểu vật của từ trong tiếng Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57052Nghĩa hàm ẩn và nghĩa biểu vật của từ trong tiếng Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57052