Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57072
Title: Đánh giá chất lượng nước sông liên quan đến ô nhiễm mùi của một số sông nội đô thành phố Hà Nội
Authors: Lương, Duy Hanh
Nguyễn, Xuân Hải
Trần, Thị Hồng
Nguyễn, Hữu Huấn,
Phạm, Hùng Sơn
Đinh, Tạ Tuấn Linh
Nguyễn, Việt Hoàng
Hồ, Nguyên Hoàng
Phạm, Anh Hùng
Phí, Phương Hạnh
Keywords: Ô nhiễm;chất lượng nước sông;nước mặt;Hà Nội.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa thì nước mặt đặc biệt là nước sông khu vực nội đô thành phố Hà Nội ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt đây là thành phố có hệ thống sông ngòi, kênh mương khá dày đặc. Nước sông nội đô thành phố Hà Nội thực chất là loại nước thải hỗn hợp giữa hệ thống nước thải gồm nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước thải bệnh viện và nước mưa. Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá chất lượng nước sông khu vực nội đô thành phố Hà Nội liên quan đến ô nhiễm mùi tại cùng một thời điểm là cơ sở đưa ra những giải pháp, biện pháp bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt của thành phố Hà Nội.
Description: tr. 147-155
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57072
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá chất lượng nước sông liên quan đến ô nhiễm mùi của một số sông nội đô thành phố Hà Nội.pdf
  • Description : 
  • Size : 362.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.