Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57073
Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời Salbutamol, Ractopamine và Clenbuterol trong thức ăn chăn nuôi bằng kỹ thuật sắc ký lỏng siêu hiệu năng hai lần khối phổ
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Nguyễn, Văn Lượng
Đỗ, Khắc Hải
Lê, Thị Quỳnh
Nguyễn, Kiều Hưng
Keywords: Salbutamol;Ractopamine;Clenbuterol;UPLC/MS/MS;TACN
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 32, No 3 (2016);
Abstract: Bài báo này giới thiệu phương pháp xác định đồng thời salbutamol, ractopamine và clenbuterol sử dụng thiết bị sắc ký lỏng siêu hiệu năng khối phổ hai lần (UPLC/MS/MS) đạt độ nhạy và độ chọn lọc cao, quy trình chiết mẫu đơn giản, thời gian phân tích nhanh. Mẫu được chiết bằng dung dịch đệm K2HPO4, làm sạch mẫu qua cột pha rắn SCX rồi định lượng trên UPLC/MS/MS. Khẳng định chất nghiên cứu bằng 4 ion đặc trưng, phương pháp đã được phê duyệt theo quyết định 657/2002/EC của Cộng đồng chung Châu Âu, đáp ứng yêu cầu của Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.
Description: tr. 1-6
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57073
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời Salbutamol, Ractopamine và Clenbuterol trong thức ăn chăn nuôi bằng kỹ thuật sắc ký lỏng siêu hiệu năng hai lần khối phổ.pdf
  • Description : 
  • Size : 155.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.