Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57080
Title: Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Authors: Phạm, Ngọc Hồ
Đồng, Kim Loan
Phạm, Thị Việt Anh
Dương, Ngọc Bách
Trần, Ngọc Diệp
Keywords: Chỉ số tổng hợp;khai thác vật liệu xây dựng.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Bài báo trình bày việc áp dụng chỉ số tổng hợp sử dụng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối RAPIh để đánh giá mức độ ô nhiễm ngày khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình dựa trên số liệu quan trắc không khí định kỳ tháng 4 năm 2016. Kết quả thu được cho thấy, tại khu vực khai trường và sản xuất nguyên liệu, không khí đạt tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT, trong khi không khí xung quanh nơi chịu tác động (dân cư) theo QCVN 05:2013/BTNMT đã bị ô nhiễm nhẹ đến ô nhiễm nặng. Từ các kết quả tính toán và kết hợp số liệu quan trắc thực tế, một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp cần triển khai áp dụng trong quá trình hoạt động khai thác hướng tới mục tiêu Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã được đề xuất.
Description: tr. 164-172
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57080
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.pdf
  • Description : 
  • Size : 209.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.