Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57082
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Trần, Thị Hồng
Đậu, Thị Thương
Keywords: Quản lý chất thải rắn;xã Minh Nghĩa;bãi rác Hồ Mơ.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về quản lý chất thải rắn (CTR) tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy, CTR trong xã có nguồn gốc từ sinh hoạt, nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Người dân có ý thức phân loại, tận dụng các chất hữu cơ dễ phân hủy và chất thải có thể tái chế. Tuy nhiên, việc tận dụng CTR nông nghiệp chưa được quan tâm. CTR sinh hoạt bình quân trên toàn xã thải ra khoảng 2.105 kg/ngày, được thu gom tại 3 điểm, vận chuyển tới bãi rác Hồ Mơ với tần suất 2 lần/tuần/1 khu vực thu gom. Bãi rác Hồ Mơ được quy hoạch gồm có 4 ô, 1 ô đã đóng cửa, 1 ô chưa sử dụng, 1 ô dành một phần diện tích để thử nghiệm ủ phân compost và 1 ô đặt lò đốt thử nghiệm. Dựa trên các số liệu thu thập và kết quả khảo sát thực địa, đã đề xuất một số giải pháp về hoạt động phân loại, thu gom, xử lý CTR tại xã và giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý tại bãi rác Hồ Mơ.
Description: tr. 173-178
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57082
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.pdf
  • Description : 
  • Size : 419.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.