Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57084
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức điều chỉnh pH đến hiệu quả xử lý kết hợp nitrat và phốt phát trong nước bằng vật liệu Fe0 nano
Authors: Nguyễn, Xuân Huân,
Lê, Đức
Keywords: Fe0 nano;pH;axit;nitrat;phốt phát.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Nước bị ô nhiễm nitrat và phốt phát có thể được xử lý bằng vật liệu Fe0 nano. Tuy nhiên, hiệu quả xử lý phụ thuộc khá nhiều vào pH mà cách thức điều chỉnh pH lại ảnh hưởng đến sự chuyển hóa thành các dạng nitơ khác nhau sau xử lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại pH 2 thì sản phẩm của quá trình khử nitrat tạo thành là NH4+ và NO2- là cao nhất tương ứng là 12,24 và 4,77 mgN/L khi điều chỉnh pH bằng axit H2SO4, nhưng nếu điều chỉnh pH bằng axit CH3COOH thì quá trình này là thấp nhất tương ứng là 0,023 và 0,005 mgN/L. Sử dụng axit HCl, H2SO4 và CH3COOH để điều chỉnh pH thì nitơ mất đi ở dạng khí giảm dần, tương ứng giảm từ 22,15 - 17,15; 20,13 - 15,71 và 34,98 - 19,71 mg N/L. Nitơ bị hấp phụ bởi vật liệu Fe0 nano sau xử lý tăng dần khi tăng pH từ 2 đến 6 nhưng hầu như không có sự khác biệt nhiều khi điều chỉnh bằng các axit khác nhau. Khi điều chỉnh pH bằng axit H2SO4 và HCl thì hiệu suất loại bỏ nitơ tăng dần khi tăng pH từ 2 - 4, tương ứng tăng từ 54,99 - 73,24 và 60,18 - 77,65%. Ngược lại, khi điều chỉnh pH bằng axit CH3COOH thì hiệu suất loại bỏ nitơ giảm dần khi tăng pH từ 2 - 6 và giảm từ 92,0 - 72,9%.
Description: tr. 179-185
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57084
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức điều chỉnh pH đến hiệu quả xử lý kết hợp nitrat và phốt phát trong nước bằng vật liệu Fe0 nano.pdf
  • Description : 
  • Size : 144.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.