Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57101
Title: Hãy thực hành tri giác thanh tịnh trong đời sống
Authors: Trần, Đức Công
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tri giác thanh tịnh có nghĩa là thấy tất cả mọi sự đều trong sạch, toàn thiện, hỷ lạc và giác ngộ. Để thức tỉnh những ai chưa am tường lý "Bất nhị", còn mang nặng tâm phân biệt nhị nguyên...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2004; 8 tr. ; TNS10312
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57101
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10312.pdf
  • Description : 
  • Size : 31.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.