Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57105
Title: Mấy suy nghĩ về văn hóa, đạo đức tôn giáo trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Authors: Nguyễn, Xuân Hà
Keywords: Tôn giáo;Văn hóa;Đạo đức tôn giáo;Văn hóa tôn giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Trình bày một số ý kiến về văn hóa, đạo đức tôn giáo trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: khái niệm về văn hóa, khái quát về một số tôn giáo lớn ở Việt Nam (Đạo Phật, Công giáo, Đạo Cao Đài)...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2004; 3 tr. ; TNS10316
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57105
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10316.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.