"Nguyệt đường tự" dấu tích còn lại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57108"Nguyệt đường tự" dấu tích còn lại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57108