Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57128
Title: Ứng đối của chính quyền đàng tròng với các thế lực phương Tây
Authors: Nguyễn Văn Kim
Keywords: chính quyền đàng tròng,các thế lực phương Tây
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 26 (2010) 71-84;
Abstract: Ngay sau khi vào phưomg Nam mở đất, nhận thấy những ưu thế Irong phát triển kinh tế thưcmg mại cùa Đàng Trong, Nguyễn Hoàng đã sớm có sự lựa chọn và tập trung phát triển mạnh mè kinh tế ngoại thương. Nhờ đó, chi trong một thời gian ngăn, Đàng Trong đà ưở thành một vươnii quốc cườĩm thịnh, một trung tâm thương mại iớn của Đông Nam A. Việc xây dựng được nền làng kinh lế vừng chảc trong đó có ngoại Ihưcmg không chỉ góp phần đem lại một diện mạo mới cho kinh tế Đàng Trong mà còn tạo nên những điêu kiện thict yêu cho chính quyên này củng cố quyền ỉực và bào vệ chù quyền dân tộc. Trong quan hệ đối ngoại, vào thế kỷ XVI-XVIII, chúa Nguyễn đã dựa vào các quốc gia truyền thống, tức thế lực phương Đông để đối chọi với phương Tây. Đồng ihời, cũng lấy chính sức mạnh kinh té, kỹ thuật, vũ khí phương Tây trong đó đặc biệt tà Bô Đào Nha để điêu phôi các môi quan hộ, giàm thiểu áp lực của một số thế lực chính trị châu Á cũng nhu Anh, Hà Lan... Do việc giải quyết tương đối thành công mối quan hệ với các quôc gia khu vực cũng như phương Tây, xử lý hài hoà vấn đề lợi ich giai cấp và quyền lợi dân lộc, các chúa Nguyễn không chỉ đà mở rộng được ảnh hường xuống phương Nam mà còn xác lập được quyền quàn lý thực tẽ Irên các vùng đât mới với một ý thức dán tộc mạnh mõ
Description: tr. 71-84
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57128
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1841-1-3576-1-10-20161102.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.