Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57132
Title: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tác động đến kinh tế chính trị quốc tế
Authors: Phạm Văn Min
Keywords: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu,chính trị quốc tế
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 26 (2010) 92-99;
Abstract: Bài viét nảy phân tích một số tác động cơ bản của cuộc khùng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế chính trị quốc té dưới ba cấp độ phân tich. Bài viết chì ra rằng, ở cắp độ toàn cầu, cuộc Idiùng hoàng cho thấy sự hạn chế cùa lý thuyết chù nghĩa tự do mới và đòi hỏi phải có nhừng lý luận và mô hinh mới cho phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn hậu khủng hoảng. Khùng hoảng kinh tế loàn cầu cùng làm giảm sút vai trò của Mỹ và lăng cường vai trò cùa các nền kinh té đang lẽn ưong hệ thống tài chính quốc tế. Đồnp thời, nó đặt ra câu hỏi về vai trò cũng như sự cần thiết phải cài tồ các thể chế tài chính quốc té. ơ cắp độ khu vực, cuộc khùng hoảng kinh tế thúc đấy nhiều sáng kiến khu vực nhưng cũng đồng thời làm dấy lẽn sự lo ngại về chủ nghĩa bào hộ mậu địch, ờ cấp độ quốc gia, cuộc khủng hoảng đă làm tan rà chính phủ, gảy bất ổn xà hội ở một số quốc gia. Ngoài ra, việc một số chính phù lìm kiém lài trợ, viện Irợ từ bẽn ngoài đà tạo cơ hội cho các nước lớn tranh giành ảnh hưởng quốc lế. Việc phân lích nhừng tác động của cuộc khủng hoảng đến kinh tế chính trị quốc lế phần nào giúp chỉ ra một số điềm không phù hợp cùa một số học thuyết đương đại trong việc luận giải cuộc khùng hoảng kinh té toàn cầu và giúp dự liệu được nhừng thay đổi mạnh mẽ tronti đời sống chính tri quốc tế thời kỳ hậu khủng hoáng.
Description: tr. 92-99
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57132
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1843-1-3580-1-10-20161102.pdf
  • Description : 
  • Size : 886.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.