Về khái niệm miễn trách nhiệm hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57135Về khái niệm miễn trách nhiệm hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57135