Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57136
Title: Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp ở Đại học Quốc gia Hà Nội)
Authors: Đặng, Xuân Hải
Lê, Thái Hưng
Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Thích ứng;Thay đổi,;Rào cản,;Thách thức;Quản lí thay đổi
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 3;
Abstract: Năng lực thích ứng của một cán bộ quản lí trường đại học là sự tổng hợp tri thức, kĩ năng và ý thức thái độ được phát lộ thông qua khả năng thực hiện các thay đổi để thích nghi với sự thay đổi của bối cảnh. Khả năng thích ứng được xác định thông qua khả năng phân tích và hành động để thích nghi và nó bao gồm nhiều yêu tố. Theo chúng tôi có 4 yếu tố quan trọng đó là (1)khả năng nhận thức về các nội dung của thay đổi đang tác động tới đơn vị, liên quan trực tiếp đến đơn vị; (2)Nhận diện, phân tích được các thách thức và rào cản khi triển khai các nội dung đổi mới của bản thân người thực hiện thay đổi; (3) Kĩ năng thích ứng với thay đổi của bản thân nhà QL nói riêng và của tổ chức mà họ đang điều hành; (4) Kĩ năng QL sự thay đổi của CBQL đó
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 32, Số3 (2016) ; tr. 61-73
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57136
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3599-1-6468-1-10-20170103.pdf
  • Description : 
  • Size : 424.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.