Ứng dụng GIS để xây dựng bản đồ ô nhiễm nước mặt tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57137Ứng dụng GIS để xây dựng bản đồ ô nhiễm nước mặt tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57137