Đảm bảo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57141Đảm bảo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57141