Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57141
Title: Đảm bảo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
Authors: Lê, Đức Ngọc
Phạm, Hương Thảo
Keywords: Quyền tự chủ, , , ,;Tự do học thuật;Trách nhiệm xã hội;Quản lí tự chủ;Chỉ báo đảm bảo quyền tự chủ
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 3;
Abstract: Sau khi làm rõ cơ sở lí luận về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học trong kinh tế thị trường; phân biệt rõ sự khác nhau giữa quản lí tự chủ và quản lí không tự chủ dưới góc độ đặc điểm và nguyên tắc quản lí, vận hành quản lí và quản lí tự chủ đa cấp độ; phân tích quyền tự do học thuật và tự chủ đại học, giới thiệu 5 chỉ báo đánh giá mức độ đảm bảo quyền tự chủ - tự do học thuật của 23 nước Châu Âu, tác giả đề xuất 5 định hướng cần triển khai để thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm thực hiện đầy đủ Luật giáo dục đại học và nghị quyết 29 đã đề ra.
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 32, Số 3 (2016) ; tr. 74-85
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57141
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3600-1-6470-1-10-20170103.pdf
  • Description : 
  • Size : 294.57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.