Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57143
Title: Đánh giá ảnh hưởng của lan truyền xuyên biên giới đến lắng đọng khô tại Miền Bắc Việt Nam sử dụng phương pháp mô hình hóa WRF-CMAQ
Authors: Đàm, Duy Ân
Lê, Văn Linh
Đàm, Duy Hùng
Mai, Trọng Thông
Keywords: Lắng đọng khô;CMAQ;Miền Bắc;xuyên biên giới;ô nhiễm không khí
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 32, No 3S (2016);
Abstract: Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp mô hình hóa để đánh giá lắng đọng khô trong lắng đọng axit cho khu vực miền Bắc Việt Nam. Mô hình lan truyền chất ô nhiễm đa chỉ tiêu, đa chiều CMAQ kết hợp mô hình dự báo thời tiết WRF được sử dụng cho tính toán này. Các kết quả đánh giá lắng đọng khô trong mùa đông và mùa hè năm 2013 cho thấy lượng lắng đọng vào mùa đông thường cao hơn vào mùa hè tại Hà Nội và Hòa Bình. Tuy nhiên với lắng đọng HNO3 thì ngược lại và mùa hè cao hơn vào mùa đông. Các kết quả nghiên cứu đánh giá lượng lắng động khô theo không gian và thời gian, đã chỉ ra những khu vực có lượng lắng đọng cao, thấp.
Description: tr. 1-6
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57143
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đánh giá ảnh hưởng của lan truyền xuyên biên giới đến lắng đọng khô tại Miền Bắc Việt Nam sử dụng phương pháp mô hình hóa WRF-CMAQ.pdf
  • Description : 
  • Size : 515.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.