Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57145
Title: Bàn về văn hóa cộng đông
Authors: Phạm Hồng Tung
Keywords: vvăn hóa cộng đồng
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 26 (2010) 121-132;
Abstract: Bài nghiên cứu này nhăm góp phần thảo luận về thuật ngừ ‘‘văn hóa cộng đồng”. Đây là một trong nhừng khái niệm quan trọng nhắt trong nghiên cứu vê các loại cộng đông khác nhau tôn lại trong lịch sừ cũng như trong các xà hội hiện đại. Trước hét tác già điêm lại nhừng cách định nghĩa khái niệm nói trên được sử dụni! tiong những nghiên cứu vẽ cộng đông của giới học giả Việt Nam và nước ĩmoài. Sau đó tác uia đc xuât cách định nghía khái niệm “văn hóa cộng đông” của riêng mình. Dựa Irên quan điềm, răng văn hóa cộng đồng chính là văn hóa ứnp xừ cùa cộng đông, tác giả dà cố gắng làm rò một số thành tố quan trọng nhât của văn hóa cộng đông, như qui tăc ứng xử, tiêu chi ứng xừ, mô thức ứng xử vv...
Description: tr. 121-132
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57145
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1847-1-3588-1-10-20161102.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.