Dự báo nghiệp vụ ngư trường khai thác cá ngừ đại dương trên vùng biển Việt Nam năm 2015-2016

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57146Dự báo nghiệp vụ ngư trường khai thác cá ngừ đại dương trên vùng biển Việt Nam năm 2015-2016

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57146