Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57147
Title: Từ "bèn" trong tiếng Việt hiện đại
Authors: Lê Đông, Nguyễn Văn Chính
Keywords: Từ “bèn”
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 26 (2010) 1-6;
Abstract: Trong mối liên hệ với chù thể hành động (actor) hèn thuộc phạm vi những tình thái chỉ dùng với chủ thề là con người. Sự tình gán với bèn sự tình chủ động, có chủ đích, có sự kiềm soát của ý thức, ý chí. Người nói sử dụng bèn khi nhặn thức được hoàn cảnh ít nhiều không bình thường, đáng quan tâm ở phương diện nào đó. Phạm vi họat động điển hình nhất của hèn là trong kiếu diễn ngôn mang tính kể chuyện, trình bày lại hay nói về những sự tình mang tính thực hữu và được thực tại hóa trước so với thời điểm phát ngôn. Trong kiều diễn ngôn đó, bản thân bèn và hành động sau bèn không thể chấp nhận được hàng ỉoạt các chỉ tố Ịiẽn quan tới thời - thề khác. Khi xét bèn trong sự liên quan đến phù định. Bản thân bèn, nói chung rất khó chịu tác động trực tiếp của phủ định, mặc dù, phủ định có thề dùng với vị lừ sau bèn
Description: tr. 1-6
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57147
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1824-1-3543-1-10-20161101.pdf
  • Description : 
  • Size : 759.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.