Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57149
Title: Giáo dục Đức và những bài học rút ra từ PISA
Authors: Giáo dục Đức và những bài học rút ra từ PISA
Keywords: PISA,Giáo dục Đức
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 2ó (2010) 7-14;
Abstract: Mờ đầu, bài viết giới thiệu tóm tát kết quà cùa nước Đức qua các ki khảọ sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiêp đến bài báo đê cập đên những phản ứnsĩ đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá bạn đâu và những kêt quả kháo sát cùa PISA. Sự khởi động quá trình cài cách cơ bàn toàn bộ hệ thông trường học ở Địrc và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới được xem như một kêt quà tác động cùa PISA đôi với nước Đức
Description: tr. 7-14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57149
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1825-1-3545-1-10-20161101.pdf
  • Description : 
  • Size : 876.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.