Chế độ dòng chảy tầng mặt khu vực Vịnh Bắc Bộ dựa trên số liệu thu thập bằng radar biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57154Chế độ dòng chảy tầng mặt khu vực Vịnh Bắc Bộ dựa trên số liệu thu thập bằng radar biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57154