Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57154
Title: Chế độ dòng chảy tầng mặt khu vực Vịnh Bắc Bộ dựa trên số liệu thu thập bằng radar biển
Authors: Trần, Mạnh Cường
Nguyễn, Kim Cương
Keywords: Radar biển;vịnh Bắc Bộ;dòng chảy mặt
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 32, No 3S (2016);
Abstract: Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả đã trình bày những kết quả phân tích chế độ dòng chảy mặt khu vực vịnh Bắc Bộ dựa trên nguồn số liệu radar biển từ 01/06/2013 đến 01/02/2015. Số liệu radar biển được thu thập từ 3 trạm radar của Việt Nam: Hòn Dấu, Nghi Xuân và Đồng Hới. Trước tiên, biến động mùa của trường dòng chảy mặt khu vực theo hai mùa gió Đông Bắc và Tây Nam được mô tả chi tiết. Tiếp theo, chế độ dòng triều trong khu vực vịnh Bắc Bộ đã được phân tích. Các kết quả phân tích đã đưa ra phân bố định lượng cũng như tính chất chung của trường dòng chảy dư trên mặt biển khu vực vịnh Bắc Bộ thông qua phân tích số liệu đo đạc thu được từ hệ thống radar.
Description: tr. 26-33
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57154
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chế độ dòng chảy tầng mặt khu vực Vịnh Bắc Bộ dựa trên số liệu thu thập bằng radar biển.pdf
  • Description : 
  • Size : 525.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.