Giáo trình tâm lý học quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57161Giáo trình tâm lý học quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57161