Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57164
Title: Làng Việt - đối tượng nghiên cứu của khu vực học
Authors: Đỗ Danh Huấn
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 26 (2010) 15 23;
Abstract: Làng xă ờ V iệt Nam nhir một thực thể, với cấu trúc động. Các thành tố như; kinh tế, văn hóa, xã hội, tòn giảo, tín ngường và môi trường tự nhiên... đã hợp chinh và cấu thành nên làng. Trong các thành tố trên lại họp chứa nhiều thành tố nhỏ như: gia đình, dòng họ, giáp, lễ hội, hương ước, nông nghiệp, thương nghiệp... và giữa chúng luôn có mối liên hệ. Do vậy, trong quá trình nghiên cứu, nếu chi giới hạn ở góc độ tìm hiểu kinh lế, tìm hiểu văn hóa hay hưomg ước hoặc lễ hội bàng nhừng chuyên môn tiếp cận hẹp như: lịch sừ, kinh tế học, văn hóa học, xà hội học... thì nhà nghiên cứu sẽ không hiểu hết về đối tượng - làng, kết quả nghiên cứu sẽ không đầy đù. Hướni; tiếp cận liên ngành, coi làng như một khu vực, một không gian văn hóa, tồ chức ra nhóm nííhiên cứu, có sự hợp tác cùa nhiều nhà khoa học thuộc nhiều !ĩnh vực khác nhau. Từ đó, kết quà nuhiẽn cứu sẽ đầy đủ, toàn diện hoìi. Đó là lợi thế trong nghiên cứu làng xã ở Việt Nam ihco hướniĩ liên ní»ành, khu vực học.
Description: tr. 15-23
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57164
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1826-1-3547-1-10-20161101.pdf
  • Description : 
  • Size : 973.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.