Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57166
Title: Về các quy định về hợp tác quốc tế trong luật tố tụng hình sự Việt Nam trước pháp điển hóa lần thứ hai (1945-2003)
Authors: Nguyễn, Thành Long
Keywords: Hợp tác quốc tế;Tố tụng hình sự Việt Nam;Lần thứ 2;1945-2003
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 23;Số 1
Abstract: Trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và hội nhập với các nước trên thế giới của Việt Nam, việc nghiên cứu những vấn đề về hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự của nước ta hiện nay có ý nghĩa khoa học thực tiễn rất quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng và chống các tội phạm quốc tế…
Description: tr. 34-43
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57166
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2099-1-4082-1-10-20161109.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.