Về các quy định về hợp tác quốc tế trong luật tố tụng hình sự Việt Nam trước pháp điển hóa lần thứ hai (1945-2003)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57166Về các quy định về hợp tác quốc tế trong luật tố tụng hình sự Việt Nam trước pháp điển hóa lần thứ hai (1945-2003)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57166