Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57172
Title: Số phận của Ngữ pháp trong tiến trình dạy tiếng Một vài liên tưởng vào sách dạy tiếng Việt
Authors: Nguyễn Thiện Nam
Keywords: Ngữ pháp trong tiến trình dạy tiếng
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 26 (2010) 31-39;
Abstract: Bài viết trình bày về vị trí cùa Ngừ pháp trong tiến trình dạy tiếng qua ba tiếp cận chính. Tiếp cận thứ nhất: Focus on Forms (có s, Tập trung vào ngừpỉĩáp). Tiêp cặn này bao gôm các phươnu pháp dạy tiếng “truyền thống’' coi ngừ pháp là quan trọng nhất trong quá trình giảng dạy một thứ tiếna. Kểl quả là nhừng người học ngoại naừ theo phương pháp chi chú trọng ngừ pháp thườne không thể eiao tiếp được bằng ngoại ngừ mà chi có thể đọc tài liệu, biên dịch. 7'iếp cận thứ hai: Focus on M eaning (Hiíớng vào nghĩa). Tiếp cận này xuất hiện vào cuối nhừnu năm 1970 với mục đích duy nhất là tiiao tiếp. Với tiếp cận này, ngừ pháp bị coi nhẹ và khõnu được dạy một cách tườníì minh. Nhữni; người học imoại neừ với tiếp cận này có thề đạt được năiiíi lực uiao tiếp nhanh bàníĩ niìoại ngừ nhưníì lại mác nhiều lỗi noừ pháp và khó có thể đạt trinh dộ thuần ihục. I iếp cận thử ba: Focus on Form (không có s, nghĩa vù ngừ pháp). Tiếp cận nàv xuất hiện vào đảu nhừníi năm 1990, nhàm khấc phục hai nhược điềm cùa hai tiếp cận khá cực đoan trước dó. Diềm mạnh cùa tiếp cận này chinh là: giao liép trên nền tàng ngừ pháp. Bài vicl cũng licti hệ đcn sách tlạy lici\g Viộl cho Iigười lìưức tigoài ở Việt Nain và tho lâni; phươHíí pháp biên soạn giáo trình kiều như "Focus on Form " đã xuất hiện ở Việl Nam nt*ay lừ 1987.
Description: tr. 31-39
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57172
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1828-1-3551-1-10-20161101.pdf
  • Description : 
  • Size : 962.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.