Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57174
Title: Quan điểm của C.Mác, F.AWnghen, V.I.Leenin về vấn đề xóa bỏ tư hữu
Authors: Đặng Thị Lan
Keywords: xóa bỏ tư hữu, Quan điểm của C.Mác, P.Ănghen,
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 26 (2010) 40-45;
Abstract: Vấn đề sở hữu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh té - xă hội. Thực tiễn trên 20 năm đồi mới đất nước cho thấy, nếu giải quyết tốt vấn đề sờ hừu thì sẽ tạo động lực phát triên nên kinh tẽ một cách mạnh mẽ, nâng cao đời sông nhân dân. Trong các tác phẩm của mình, C.Mác, Ph.Ảngghen và V.Ỉ.Lẻnin đã bàn rất nhiều đén vấn đề sờ hừu, coi sở hữu là một quan hệ kinh tế - xã hội. Đồng thời các ông cũim cho rằng việc xoá bò chế độ sở hữu tư nhân tư bản chù nghĩa là một quá trình tất yếu của lịch sử. Các ông cũng khônu quên nhắn mạnh nhừng điều kiện và khả năng để thực hiện quá trình đó. Trờ về với quan điểm của các nhà kinh điển về sở hừu đề hiểu đúng và vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam là vấn đề cấp thiết hiện nay
Description: tr. 40-45
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57174
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1829-1-3553-1-10-20161101.pdf
  • Description : 
  • Size : 754.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.