Chế tạo và ứng dụng tinh bột phốt phát làm chất kết dính trong sản xuất sắt xốp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57176Chế tạo và ứng dụng tinh bột phốt phát làm chất kết dính trong sản xuất sắt xốp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57176