Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57183
Title: Kiểm chứng dữ liệu dự báo nhiệt muối tại vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ phục vụ dự báo ngư trường
Authors: Bùi, Thanh Hùng
Nguyễn, Hoàng Minh
Hán, Trọng Đạt
Nguyễn, Đức Linh
Nguyễn, Văn Hướng
Keywords: Kiểm chứng dữ liệu;Nhiệt-muối;Vùng biển miền Trung
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 32, No 3S (2016);
Abstract: Dự án Movimar do công ty CLS (Collecte Localisation Satellites), CH Pháp tài trợ ngoài mục đích giám sát hoạt động nghề cá, còn cung cấp các kết quả của mô hình Mecator dự báo trường 3D các yếu tố hải dương khu vực Biển Đông, trong đó có trường nhiệt-muối, là những dữ liệu quan trọng trong tính toán dự báo các cấu trúc nhiệt biển và khối nước phục vụ dự báo ngư trường. Để kiểm chứng dữ liệu dự báo nhiệt-muối nêu trên, đã sử dụng số liệu thực đo bằng CTD trong lớp nước 0-200m tại 595 trạm khảo sát giai đoạn 2008-2015 trùng với thời điểm dự báo (ngày, tháng, năm) tại khu vực biển miền Trung và Đông nam bộ. Việc kiểm chứng được tiến hành theo phương pháp kiểm định T-test cho từng tầng nước và từng tháng. Kết quả cho thấy các số liệu nhiệt độ dự báo sai khác không quá ±0,50C so với thực đo chiếm trên 90% và tương quan giữa 2 loại số liệu có hệ số R từ 0,89 (tháng 3) đến 0,99 (tháng 10 và 11), trung bình 0,95. Các số liệu độ muối dự báo sai khác không quá ±0,2‰ so với thực đo chiếm khoảng 80%, tương quan giữa chúng có R từ 0,47 (tháng 3) đến 0,96 (tháng 4 và 11), trung bình 0,86.
Description: tr. 95-100
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57183
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kiểm chứng dữ liệu dự báo nhiệt muối tại vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ phục vụ dự báo ngư trường.pdf
  • Description : 
  • Size : 607.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.