Kiểm chứng dữ liệu dự báo nhiệt muối tại vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ phục vụ dự báo ngư trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57183Kiểm chứng dữ liệu dự báo nhiệt muối tại vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ phục vụ dự báo ngư trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57183