Một số vấn đề về biên bản của hoạt động điều tra, xét xử và các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57188Một số vấn đề về biên bản của hoạt động điều tra, xét xử và các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57188