Tính toán chế độ sóng và vận chuyển trầm tích dọc bờ trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57195Tính toán chế độ sóng và vận chuyển trầm tích dọc bờ trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57195