Nghiên cứu bước đầu chế tạo bộ Kit phát hiện nhanh E.coli trong nước thải sinh hoạt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57196Nghiên cứu bước đầu chế tạo bộ Kit phát hiện nhanh E.coli trong nước thải sinh hoạt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57196