Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57200
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ và cung cấp phốt pho dễ tiêu cho cây cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Authors: Trần, Thị Tuyết Thu
Hoàng, Thị Minh Lý
Keywords: Hấp phụ,;Phốt pho;đất trồng cam;cam Cao Phong.
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số1S (2016);
Abstract: Sự hấp phụ phốt pho của đất ảnh hưởng đến khả năng cung cấp phốt pho dễ tiêu cho cây trồng và rửa trôi phốt pho vào môi trường nước. Nghiên cứu này được thực hiện bằng cách bổ sung thêm P2O5 ở các hàm lượng 100, 300, 600 ppm vào đất để đánh giá khả năng hấp phụ và bão hòa phốt pho trong đất được lấy từ 10 vườn trồng cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã được xác định hàm lượng phốt pho tổng số và dễ tiêu đều ở mức giàu đến rất giàu làm tăng hàm lượng phốt pho trong lá cam vượt mức thích hợp từ 1,79-3,67 lần. Kết quả thí nghiệm đã chỉ ra khả năng hấp phụ phốt pho giảm dần theo chiều tăng lên của hàm lượng phốt pho bổ sung vào đất. Ở hàm lượng P2O5 100 ppm khả năng hấp phụ từ 62,48% - 94,66%; 300 ppm là 47,20% - 81,38%; 600 ppm là 18,02% - 60,54%. Khả năng hấp phụ phốt pho của đất tăng ở đất giàu sét và có độ chua thấp, ngược lại sẽ giảm trong điều kiện đất có hàm lượng chất hữu cơ và phốt pho dễ tiêu cao
Description: tr. 363-369
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57200
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu khả năng hấp phụ và cung cấp phốt pho dễ tiêu cho cây cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.pdf
  • Description : 
  • Size : 126.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.