Nghiên cứu khả năng hấp phụ và cung cấp phốt pho dễ tiêu cho cây cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57200Nghiên cứu khả năng hấp phụ và cung cấp phốt pho dễ tiêu cho cây cam ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57200