Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57224
Title: Different views on theme-rheme in english
Other Titles: xÐt c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm §Ò-thuyÕt trong tiÕng anh
Authors: Do, Tuan Minh
Keywords: Tiếng Anh;Đề ngữ
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 22;Issue 2
Abstract: Xem xét các quan niệm khác nhau về khái niệm Đề - Thuyết trong tiếng Anh, định nghĩa đề ngữ dựa trên bốn góc độ: chủ đề, cái cho sẵn hoặc đã biết, bậc thấp nhất trong động năng giao tiếp, khởi đầu của thông điệp.
Description: p. 35-44
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57224
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 22.2.4.pdf
  • Description : 
  • Size : 151.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.