Quy định pháp luật về người đại diện của công ty mẹ ở công ty con

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57232Quy định pháp luật về người đại diện của công ty mẹ ở công ty con

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57232