Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57232
Title: Quy định pháp luật về người đại diện của công ty mẹ ở công ty con
Authors: Nguyễn, Thị Mai Phương
Keywords: Quy định pháp luật;Người đại diện;Công ty mẹ;Công ty con
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 4
Abstract: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Description: tr. 42-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57232
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3028-1-6630-1-10-20170111.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.