Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57240
Title: Mô hình quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học East Anglia - bài học ứng dụng cho Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Phạm Trọng Quát, Mai Trọng Nhuận, Trịnh Ngọc Thạch, Hoàng Văn Hải, Đặng Tuyết Anh, Bùi Thị Minh Hồng, Phạm Hùng Hiệp
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 187-195;
Abstract: Quản trị nguồn nhân lực ngày càng đóng vai trò quan trọng đổi với mọi tổ chức nói chung, cũng như đối với các tồ chức giáo dục nổi riêng, trong đó có Đại học Quốc Gia Hà Nội. Với mục đích học hỏi củc mô hình hoặc các yếu tổ phù họp để cỏ thể tư vấn cho Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhóm tác già da chọn Đại học East Anglia, Anh Quốc làm nghiên cứu trường hợp. Những kinh nghiệm về mô hình quản trị nguồn n h â n lực tại Đại học East Anglia, mô hình quan tâm tỏng thể đến nhiều mặt của công tác cán bộ, đã đạt được nhiều thành công có thể sổ giúp nhiều, đặc biệt về mặt thực tiễn tại Đại học Quốc Gia Hà Nội
Description: tr. 187-195
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57240
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1936-1-3766-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.