Quan điểm Hồ Chí Minh về mặt trận văn hóa thời kỳ 1945-1954

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57241Quan điểm Hồ Chí Minh về mặt trận văn hóa thời kỳ 1945-1954

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57241