Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57241
Title: Quan điểm Hồ Chí Minh về mặt trận văn hóa thời kỳ 1945-1954
Authors: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 196-205;
Abstract: Ọuan điểm Hồ Chí Minh về mặt trận văn hoả đà ảnh hưởng đậm nét đcn việc xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam 1945-1954. Trong công cuộc Khảng chiến, kiến quốc của một quốc vừa giành được chính quyền lại bước vào cuộc chién tranh đề giừ gìn chinh quyền cách mạng non trẻ, cà dân tộc đ ã thự c hành k h ẩu hiệu “K háng chiến hoá văn hoá, vân hoả hoủ kháng chiến" của N gườiT ro n g bài viết này, tô i m uốn làm rồ quan điêm H ồ C hi M inh: V ăn hoá là m ột m ặt trận , người hoạt động văn hoá là chiến sĩ trên mặt trận đó; văn hoả phục vụ chính trị, phục vụ kháng chiến và cách m ạng. Đ ồng thời, c ũ n g ch i ra giá trị lý luận và thự c tiễn của q u an đ iềm H ồ C h í M inh về mặt trận văn hoá đối với đời số n g văn hoá V iệt N am 1945-1954: tư tư ờ ng H ồ C h í M inh là c ơ sở cho đường lối văn hoá của Đàng Cộng sàn Việt Nam và văn hoả Việt Nam phục vụ kháng chiến dưới ánh sản g tư tư ở n g của N gư ời (k h ả o sát m ộ t số khía cạnh: giảo dục, văn học v à đời số n g m ới).
Description: tr. 196-205
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57241
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1937-1-3768-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.