Về cơ cấu quy phạm pháp luật, mối quan hệ giữa quy phạm hành vi và quy phạm chủ đạo, nguyên tắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57242Về cơ cấu quy phạm pháp luật, mối quan hệ giữa quy phạm hành vi và quy phạm chủ đạo, nguyên tắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57242