Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57242
Title: Về cơ cấu quy phạm pháp luật, mối quan hệ giữa quy phạm hành vi và quy phạm chủ đạo, nguyên tắc
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Cơ cấu quy phạm pháp luật;quy phạm hành vi;quy phạm chủ đạo;Nguyên tắc
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 3
Abstract: QPPL là quy tắc xử sự chung nên thông thường nó phải chứa đựng những nội dung: thứ nhất, dự kiến những điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà chủ thể sẽ gặp phải; đồng thời chỉ ra chủ thể là tổ chức, cá nhân nào sẽ ở vào điều kiện, hoàn cảnh đó; thứ hai, quy định cách xử sự mà Nhà nước cho phép hoặc bắt buộc hoặc cấm tổ chức, cá nhân ở vào điều kiện, hoàn cảnh đó thực hiện; thứ ba, hình thức khen thưởng mà tổ chức, cá nhân có thể được hưởng nếu thực hiện tốt các quy định của pháp luật hoặc những biện pháp xử phạt mà tổ chức, cá nhân có thể phải gánh chịu nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ những cách xử sự mà Nhà nước đưa ra.
Description: tr. 1-7
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57242
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2713-1-6621-1-10-20170111.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.