Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57244
Title: Suy ngẫm về hành lang pháp lý cho tổ chức- hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học công lập trong tình hình mới
Authors: Lê, Văn Cảm
Keywords: Suy ngẫm về hành lang pháp lý;tổ chức- hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục;đại học công lập;trong tình hình mới
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 3
Abstract: Suy ngẫm về hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học công lập trong tình hình mới (Trên cơ sở Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ “ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập'')
Description: tr. 8-23
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57244
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2714-1-6622-1-10-20170111.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.