Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57248
Title: Khu vực tự do thương mại châu Mỹ (FTAA) với Mỹ và các nước Mỹ La-tinh
Authors: Trần Bách Hiếu
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 206-213;
Abstract: Khu vực tự do thương mại châu Mỹ (Free Trade Arca of the Americas - FTAA) là một thực thể đang trong quá trình được thành lập. Nó có tầm quan trọng chiến lược đôi với các nước Tây bán cầu, là một bước ngoặt trong lịch sử lục địa này cả vể sự phối hợp kinh tẽ và thương mại giừa các b ẽn th am gia. Ý tư ở n g xây d ự n g T ây bán cầu thành m ộ t k h u vự c tự d o th ư ơ n g m ại xuất phát từ sán g kiến kinh doan h châu M ỹ (E A I) đư ợ c để xuẩt dư ới th ờ i ch ỉn h q uyển T ồ n g thông George Hebert VValker Bush. Nhưng cho tởi nay, FTAA vẫn chưa được thành lập do nhừng bát đổng quá lớn giừa các nước trong quá trình đàm phán tiên tới ký kết Hiệp định. Bài viết này nhàm tlm hiểu rõ hơn về FTAA, quan điểm của các nirởc châu Mỹ cụ thể là Mỹ và các nước Mỹ La-tinh về FTAA. Từ đó đề trà lời cho câu hỏi: Tại sao cho đén nay, Hiệp định về mội khu vực tự do thương mại lớn nhải toàn cầu vằn chưa được ký kểt sau 15 năm từ khi phôi thai ý tưởng?
Description: tr. 206-213
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57248
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1938-1-3770-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.