Hình phạt tịch thu tài sản trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57254Hình phạt tịch thu tài sản trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57254