Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57255
Title: Đạo đức phật giáo với việc giáo dục con người hướng thiện
Authors: Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thùy Giang
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thùy Giang;
Abstract: Là một trong nhừng tôn giáo lớn cùa thế giới, Phật giáo được truyền bá vào nước ta từ thời Bẩc thuộc và đà cố tác động rat lởn đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam, góp phần tạo nên đặc tính và bản sấc văn hoá dân tộc. Dựa trên phương pháp tiép cận lịch sử và tôn giáo học, bài viết đà phân tích và chi ra nhừng ánh hưởng và tác động của các giáo lý và triẽt lý đạo đức Phật giáo đối vởi sự hinh thành và phát triẽn đạo đức con người, nhất là trong việc giáo dục í inh hưởng thỉện (thiện íảm) cho con người Việt Nam truyền thống. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù điều kiện lịch sử đã thay đồi, Phật giảo cùng có nhiêu nét khác biệt so với thủa ban đầu, nhưng nhừng giáo lý và triêt lý đạo đức của Phật giáo vẫn có giá trị to lớn trong việc hạn chế thói xấu, giảm trừ cái ác, hình thảnh những giá trị đạo đức tốt đẹp, giáo dục con người biết sống hướng thiện, vị tha, nhân bản vì con người, vì cộng đồng, dân tộc và nhân loại
Description: tr. 221-218
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57255
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1940-1-3774-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.