Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57256
Title: So sánh vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trong hợp tác khu vực ở Tây Âu và Đông Á
Authors: Phạm Văn Min
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 229-234;
Abstract: Việc đánh giá vai trò và ảnh hường của Mỹ đối với tiến trinh hợp tác khu vực vẫn còn ít nhận được sự quan tám cúa cảc học già và các nhà nghiên cứu. Bài viết cổ gắng tim hiểu vân đẽ này từ góc nhin so sánh lịch sử bang cách so sánh vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trong tiên trinh họp tảc khu vực ở Tây Âu và Đông A. Bài viết chi ra rằng: a) MÝ có vai trò và ảnh hưởng quan trọng đối với quả trỉnh phảt triẽn cùa hợp tác khu vực ở cả Tây Au và Đông A, trong đó lợi ích đ ịa-chính trị luôn luôn lả độ n g cơ chính trong chính sách cù a M ỹ đỏi với hợ p tác khu v ự c; b) M ỹ ủng hộ và giúp dờ quá trinh họp tác khu vực ờ Tây Âu trong khi can trở quá trinh này ờ Dông A; và c) các quốc gia trong khu vực luôn luôn giừ vai trò quyết định trong quá trình thúc đây họp tác khu vực. Việc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đê này sẽ phân nào đánh giá được tầm quan trọng và có th ể đ ư a ra được n h ữ n g g ợ i m ở ch o việc tăng cư ờ n g hoặc hạn ché vai trò, ảnh h ư ở n g cù a M ỹ đối với họp tác khu vực
Description: tr. 229-234
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57256
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1941-1-3776-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 936.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.