Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57257
Title: Nghiên cứu ngôn ngữ trong khu vực học
Authors: Nguyễn Thị Việt Thanh
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 235-240;
Abstract: Ngôn ngừ với tư cách là phương tiện giao tiếp, là bộ phận cấu thành của mọi cộng đồng dân cư phái là một đối tượng không thể thiéu của nghiên cứu khu vực học. Tuy vậy, ngôn ngừ lúc này không được khảo sát một cách độc lập mà trong mối quan hệ chặt chẽ với các đặc điểm về vùng lành thồ, điều kiện kinh tế, văn hóa, xà hội, dân cư của khu vực đó. Bài viết tổng quát lại nhừng đóng góp của ngôn ngừ học từ góc độ của nghiên cứu khu vực, tại các bình diện vĩ mô (nghiên cứu chính sách ngôn ngừ, kế hoạch hóa ngôn ngữ...), đến bình diện hoạt động ngôn ngừ khi thực hiện chức năng giao tiep của một cộng đồng cụ thể (nghiẽn cứu phương ngữ, cành huống ng ô n n g ừ ...)
Description: tr. 235-240
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57257
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1942-1-3778-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 897.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.