Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57258
Title: Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin cho người khiếm thị ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Thị Thanh Vân
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 241-248;
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu nội hàm khái niệm người khiếm thị và nhu cẳu của họ, bài viét đi sâu nghiên cứu các loại hinh tài liệu & dịch vụ thôns tin sử dụng cho người khiêm thị trên thẻ giới và ờ Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượnệ phục vụ: cần phải thay đổi tư duv, nhặn thức của các câp lãnh vê việc cân thiết phái đám bảo đây đù thông tin cho người khiếm thị; cần tiến hành điều tra thực trạng người khiếm thị mang tính quốc gia; Cân dầu tư kinh phi phát triền vốn tài liệu và trang thiết bị hỗ trợ, cần mở rộng, đa dạng hoá các sàn phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tồ chức các dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị; Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ và người dùng tin khiếm thị.
Description: tr. 241-248
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57258
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1943-1-3780-1-10-20161104.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.