Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57262
Title: Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lực vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười
Authors: Cấn, Thu Văn
Nguyễn, Thanh Sơn
Keywords: Đồng Tháp Mười (ĐTM);Hệ thống đê bao;dòng chảy mặt
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Đồng Tháp Mười là vùng có hệthống đê bao dài nhất trong toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long với trên 3.150 km đê bao kín và trên 6.880 km đê bao lửng. Ở đây việc phát triển đê bao đã vượt ngoài tầm kiểm soát, chưa tuân thủ theo quy hoạch đê bao của vùng và phụthuộc vào từng địa phương. Phát triển đê bao, bờbao chống lũ ngoài quy hoạch đã làm cản trởlũ, làm tăng thời gian ngập lũ, mực nước ngập và thay đổi dòng chảy lũ, hơn nữa hướng các tuyến đê bao xây dựng thường nằm vuông góc với dòng chảy lũ nên làm giảm khả năng thoát lũ rất lớn. Như vậy,dòng chảy lũ sẽ tập trung chủ yếu trên sông Tiền, sông Hậu dẫn tới gia tăng chiều cao đê chống lũ cho một số đô thị, thành phố ở hạ du…Nghiên cứu này tiến hành mô phỏng thủy văn, thủy lực làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá rõ ảnh hưởng của hệthống đê bao đến dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười.
Description: tr. 256-263
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57262
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lực vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười.pdf
  • Description : 
  • Size : 330.73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.