Mô phỏng trường dòng chảy đáy trung bình tháng tại khu vực biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình ROMS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57264Mô phỏng trường dòng chảy đáy trung bình tháng tại khu vực biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình ROMS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57264