Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57265
Title: Học Bát Nhã Tâm Kinh liên hệ với Nikaya
Authors: Thích, Đức Thông
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Triết lý Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Lời dẫn nhập -- Các biện chứng của tính Không - Cấp độ thứ nhất -- Các biện chứng của tính Không - Cấp độ thứ hai -- -- Các biện chứng của tính Không - Cấp độ thứ ba -- Sự biểu hiện cụ thể của "hoàn toàn tính Không" và cơ sở thiết thực của "tính Không" -- "Tính Không" cũng là nền tảng của quả vị Phật -- Lời dạy được đưa vào tầm hiểu biết của những người Phàm
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2004; 6 tr. ; TNS10323
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57265
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10323.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.