Polymer dẫn và điốt phát quang hữu cơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57276Polymer dẫn và điốt phát quang hữu cơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57276